પ્રમુખનું વક્ત


પ્રમુખનું વક્તવ્ય


સમાજના કાર્યો કરવા માટે અમારી કટીબદ્ધતા.