અમારૂ ટ્રસ્ટી મંડળસમાજના કાર્યો કરવા માટે અમારી કટીબદ્ધતા.